1680 София, ул. Невестина скала 18, ап.15
тел.: 02 950 55 05, тел.: 0888 743 625
e-mail: office@travelgate-bg.com


УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ:

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
 • І.1. Потребителят възлага и заплаща на Организатора да му предостави организирано туристическо пътуване при определен маршрут и платена от него цена при условията на настоящия договор.
 • І.2. “ТРАВЕЛ ГЕЙТ” приема да организира туристическо пътуване на Потребителя по определен маршрут и цена, съгласно условията на настоящия договор.
 • І.3. В цената на организираното пътуване влизат всички услуги, включени в договора, както и всички допълнителни улслуги по пътуването.
ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 • ІІ.1. Записване за пътуване може да се направи по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туропрератора. Резервацията се счита за валидна след попълване и подписване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит в размер на 30% от стойността на избрания туристически пакет (освен, ако в конкретната програма не е посочен друг размер на депозита). Доплащането до 100% от стойността на избрания туристически пакет трябва да се извърши не по-късно от 20 дена преди датата на отпътуване.
 • ІІ.2. Необходими документи за страните от Европейския съюз, с които сме в безвизов режим, са: валиден задграничен паспорт, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от двамата си родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение на детето да напусне страната. Относно страните, с които имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на съответното посолство и не се гарантира от Туроператора.
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
 • ІІІ.1. В цената на организираното пътуване са калкулирани всички посочени в настоящия договор основни и допълнителни услуги. Всички останали услуги, непосочени в настоящия договор се заплащат допълнително от Потребителя.
 • ІІІ.2. Цените на организираните пътувания са пакетни и се заплащат по курса за деня в лева.
 • ІІІ.3. Увеличаване или намаляване на цената е възможно при промяна на транспортните цени, изменение размера на таксите, промяна на валутните курсове, цените и условията за настаняване от страна на чуждестранния партньор на Туроператора.
 • III.4. В случай на необходимост от промяна на цените, Организаторът се задължава да запазва интересите на Потребителя при условията на чл. 35 от Закона за туризма.
 • III.5. В случай на “стопанска непоносимост” – рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и други такива, както и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването, Организаторът възстановява на Потребителя заплатената от него цена в български лева.
 • III.6. Цената не може да се увеличава петнадесет дни преди пътуването.
 • III.7. В случаите на форсмажорни обстоятелства съгласно Inkoterms за Организатора в или извън срока по чл. III.6 или при настъпването на “стопанска непоносимост”, Организаторът възстановява на Потребителя заплатената от него цена при условията на III.5.
 • III.8. В случай на отмяна на пътуването, дължащо се на непреодолима сила /форсмажор/, отношенията с Потребителя се уреждат при спазване хипотезата на чл. 36 ал.1 т.2 от ЗТ.
 • III.9. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от страна на Потребителя.
IV.АНУЛАЦИИ и РЕКЛАМАЦИИ
 • ΙV.1. Потребителят може да се откаже от организираното пътуване до 60 дни преди неговото започване без да дължи неустойка. В случай че Потребителят се откаже от организираното пътуване:
 • IV.1.1. До 7 седем дни преди дата на отпътуване, му се възстановяват 0% от пакетната цена на организираното пътуване в лева.
 • ІV.1.2. До 20 двадесет дни преди датата на отпътуване, му се възстановяват 30% от пакетната цена на организираното пътуване в лева.
 • ІV.1.3. До 59 петдесет и девет дни преди датата на тръгване се възстановяват 90% от пакетната цена на организираното пътуване в лева.
 • IV.1.4. Сроковете посочени в чл. IV.1.1., IV.1.2., IV.1.3. са валидни САМО в случй, че не противоречат със сроковете и условията на авиопревозвача, закупените билети, както и със сроковете и условията на хотелите по програмата.
 • ІV.1.4. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите се приемат в писмен вид в седемдневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. “Травел гейт” се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. “Травел Гейт” си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени, клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да анулират без да произтичат от това финансови санкции за тях. Всички автобусни и самолетни екскурзии се осъществяват при минимален брой участници, който е посочен във всяка конкртна оферта. В случаите на по-малко записали се участници, “Травел Гейт” може да анулира провеждането на екскурзията, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от три дни преди определената начална дата.
V. ОТГОВОРНОСТ
 • V.1. Туроператорът носи отговорност за качеството на всички услуги включени в програмата и се задължава при неизпълнение или неточно изпълнение на същите да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
 • V.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
 • V.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
 • V.3.1. Забавяне или анулиране на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
 • V.3.2. Анулация или прекъсване на пътуването по лични на Потребителя обстоятелства.
 • V.3.3. Загуба или повреда на багажа по време на пътуването.
 • V.3.4. Отказ на упълномощените органи за издаване виза на Потребителя, недопускане от страна на митнически и гранични служби, Потребителят да излезе извън България или да влезе в друга страна.
VІ. ЗАСТРАХОВКИ
 • VI.1. Предлаганата застраховка в туристическия пакет е с покритие............... Евро и включен асистанс, покрива възникнали медицински разноски при злополука или остро заболяване, медицинско транспортиране и репатриране. Застраховката НЕ покрива стоматологична помощ.
 • VI. 2 “Травел Гейт” е сключил застраховка, съгласно чл. 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица на Застрахователно дружество Булстрад гр. София, адрес: ул. “Позитано”, N 5.
VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • VІІ.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
 • VІІ.2. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Организатора, валидна за съответния период.
 • VІІ.3. Адресът на Потребителя за получаване на информация от организатора е: ......................................................................................................................................
 • VІІ.4. Потребителят декларира, че е запознат със съответната оферта на Организатора, откъдето е получил информацията по настоящия договор.
 • VІІ.5. Задължение на Потребителя е да осигури на посочения от него адрес получаване на кореспонденцията с Организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от Потребителя адрес. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.
 • VІІ.6. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му по организираното пътуване при реда и условията в ЗТ. При замяна на Потребителя /друг пол, народност, гражданство, биологични и физиологични условия, водещи до утежняване на организираното пътуване/, Организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената (или откаже изцяло смяната), в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната.Travel Gate © 2008 foote-cards.gif Уеб Дизайн: ПроСтудио